Israel

Loading...

miercuri, 20 septembrie 2017

Sărbătorile sfinte - Yom Teruah

Sărbătorile sfinte - Shabbatele
Imagini pentru imagini yom teruah
Ziua trîmbițelor / Șofar / Yom Teruah

În prima zi a lunii a șaptea (Tishrei), Tora ne poruncește să observăm ziua sfântă a sărbători Yom Teruah, care înseamnă "Ziua strigătului" (Leviticul 23: 23-25; Numeri 29: 1-6). Yom Teruah este o zi de odihnă în care munca este interzisă.

(Vayikra / Leviticul 23)
23. יהוה YaHWeH a vorbit lui Moise şi a zis:
24. „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le:
„În luna a şaptea,* în cea dintîi zi a lunii, să aveţi o zi de Odihnă,** vestită cu sunete de șofar, şi o Adunare Sfîntă.
  Odihnă= Șabat
25. Atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă şi să aduceţi lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc.”

În zilele* voastre de bucurie, la sărbătorile voastre şi la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trîmbiţe, cînd vă veţi aduce arderile de tot şi jertfele de mulţumire; şi ele vor face ca יהוה YaHWeH Eylohim al vostru să-Şi aducă** aminte de voi. Eu sunt יהוה YaHWeH Eylohim al vostru.” [Numeri 10:10] 

În luna a şaptea, în cea dintîi zi a lunii, să aveţi o Adunare Sfîntă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită între voi* cu sunete de șofar. [Numeri 29:1]

Este o Sărbătoare de bucurie, o chemare și tot odată un aviz pentru omenire.

Yom Teruah ne oferă un indiciu cu privire la scopul său. Teruah înseamnă literalmente un zgomot puternic. Acest cuvânt poate descrie zgomotul produs de o trompetă sau șofar, dar descrie, de asemenea, zgomotul făcut de o adunare mare de oameni strigând la unison (Numeri 10).


Astăzi, puțini oameni își amintesc numele biblic Yom Teruah și, în schimb, este cunoscut sub numele de "Rosh Hashanah", ceea ce înseamnă literalmente "capul anului" și, prin urmare, și "Anul Nou". Transformarea Yom Teruah (Ziua Shofarelor) în Rosh Hashanah (Noul An) este rezultatul influenței babiloniene păgâne asupra națiunii evreiești. 

Prima etapă a transformării a fost adoptarea numelor de luni babiloniene. În Tora, lunile sunt numerotate ca prima lună, a doua lună, a treia lună, etc.... (Leviticul 23; Numeri 28). În timpul șederii lor în Babilonia, strămoșii noștri au început să folosească numele lunilor babiloniene păgâne, un fapt ușor admis în Talmud:

"Numele lunilor au venit cu ei din Babilon" (Ierusalim Talmud, Rosh Hashanah 1: 2 56d

mai multe detalii putem vedem vedea în postarea respectivă : http://israel-shabbat-shalom.blogspot.co.at/2012/10/babel-in-crestinism-si-iudaism.html

Natura păgână a numelor lunii babiloniene este reprezentată de a patra lună cunoscută sub numele de Tammuz. În religia babiloniană, Tammuz a fost zeul cerealelor, a cărui moarte anuală și înviere au adus fertilitate lumii. 

În cartea lui Ezechiel, profetul a descris o călătorie în Ierusalim, în care a văzut femeile evreiești care locuiau în Templu "plângând peste Tammuz" (Ezechiel 8:14). Motivul pentru care plângeau pe Tammuz este că, potrivit mitologiei babiloniene, Tammuz fusese ucis, dar nu a fost încă înviat. 

În vechea Babilonie, timpul de plâns asupra lui Tammuz a fost începutul verii, când ploile au încetat în tot Orientul Mijlociu, iar vegetația verde este arsă de soarele neîncetat. Până în ziua de azi, a patra lună în calendarul rabinic este cunoscută ca luna Tammuz și este încă un moment pentru plâns și doliu.


12. Şi El mi-a zis: „Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrînii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic: „Nu ne vede* יהוה YaHWeH; a părăsit ţara aceasta!”      
13. Şi mi-a zis: „Vei mai vedea şi alte urîciuni mari pe care le săvîrşesc ei!”

14. Şi m-a dus la intrarea porţii Casei lui  dinspre miazănoapte. Şi iată că acolo stăteau nişte femei care plîngeau pe Tamuz.(Ezechiel 8)

Ascultarea de poruncile Atotputernicului Yahweh include respectarea și sfințirea Festivităților/Sărbătorilor organizate în Leviticul 23 și Numeri 28-29. Șabatele sunt semnul dintre om și Yahweh, care ne consacră :

Ţinerea zilei de Șabat / Sărbătoare
Resultado de imagem para yahweh moedim
 יהוהYaHWeH a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Să* nu care cumva să nu ţineţi Șabat-ele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri semnul după care se va cunoaşte că Eu sunt יהוהYaHWeH, care vă sfinţesc.

Să ţineţi* Șabat-ul, căci Șabat-ul este pentru voi ceva sfînt. Cine** îl va călca va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său. Să lucrezi şase* zile; dar a** şaptea este Șabat-ul, ziua de odihnă închinată lui יהוהYaHWeH. Cine va face vreo lucrare în ziua Șabat-ului va fi pedepsit cu moartea.

Copiii lui Israel să păzească Șabat-ul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, acesta este un Legămînt necurmat. Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn* veşnic; căci în şase** zile a creat יהוהYaHWeH cerurile şi pămîntul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.” 
[Exodul 31: 12-17]

Adu-ţi* aminte ca să sfinţeşti Șabat-ul, ziua Mea de odihnă. Să lucrezi* şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a* şaptea este Șabat-ul ziua de odihnă închinată lui יהוהYaHWeH Cel Atotputernic al tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul** care este în casa ta.

Căci în şase zile a creat יהוהYaHWeH cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvîntat יהוהYaHWeH Șabat-ul şi la sfinţit. [Exod 20: 8-11]

Adu-ti aminte ca sa sfinţeşti, Șabat-ul ziua Mea de odihnă.  Şase zile* să lucrezi şi să-ţi faci toate treburile. Dar ziua a şaptea este Șabat-ul ziua* de odihnă a lui יהוה YaHWeH, Eylohim al tău: să nu faci nici-o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca şi robul, şi roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. [Deut 5:12-14]

Shabbatele sunt un semn și un sigiliu. Paștele, inclusiv Sărbătoarea Azimilor, sunt semnul Legii lui Yahweh și  răscumpărarea lui Israel, care, se extinde la toți cei care au credința lui HaMașia :

Să-ţi fie un* semn pe mînă şi un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca Legea lui יהוהYaHWeH să fie întotdeauna în gura ta; căci cu mînă puternică te-a scos יהוהYaHWeH din Egipt. Să ţii* Porunca aceasta la vremea hotărîtă, din an în an. Să-ţi fie ca un semn* pe mînă şi ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii; căci prin mîna Lui atotputernică ne-a scos יהוהYaHWeH din Egipt.” [Exod 13: 9,10,16]

Să le legi* ca un semn de aducere aminte la mîini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochii. Să le* scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale. יהוה YaHWeH, Eylohim al tău te va face să intri în ţara pe care a jurat părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, că ţi-o va da. Vei stăpîni cetăţi mari şi bune pe care nu tu le-ai zidit*, [Deut. 6:8-10] 

Căci cuvîntul acesta este o făgăduinţă: „Pe vremea aceasta* Mă voi întoarce, şi Sara va avea un fiu.” [Romani 9: 6]

Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi*, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire** care va ţine pînă♦ va intra numărul deplin al neamului lor. Şi atunci tot Israelul va fi Mîntuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni* pentru Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. [Romani 11: 25-26]

Aceste semne ale legii, Șabatul și Paștele, sunt destinate în mod special pentru a ne proteja împotriva idolatriei :

Vedeţi să nu vi se amăgească inima* şi să vă abateţi, ca să slujiţi** dumnezeilor şi să vă închinaţi înaintea lor. [Deut. 11:16]

Aceste două semne sunt sigiliul de pe măna și fruntea aleșilor lui Yahweh, prin adevăratul duh de sfințenie, și stau la baza sigilării celor descriși în Apocalipsa. Ei ne vor conduce în restul Zilelor Sfinte.

Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea lui  יהוה YaHWeH cel Viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pămîntul şi marea, zicînd: „Nu* vătămaţi pămîntul, nici marea, nici copacii, pînă nu vom pune pecetea** pe fruntea♦ slujitorilor lui  יהוה YaHWeH Eylohim al nostru!” [Apocalipsa 7: 2-3]

HaMașia a spus: 

 „Pleacă, Satano”, i-a răspuns יהושע Yașua. „Căci este scris: „lui יהוה YaHWeH, Eylohim al tău* să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” [Matei 4:10]

Drept răspuns, יהושע Yașua i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris*: „Să te închini lui  יהוה YaHWeH, Eylohim al tău şi numai Lui să-I slujeşti.” [Luca 4:8] 

Deci, respectarea Șabatului/Șabatelor/Sărbătorilor este o închinare după termenii biblici. Serviciul adus lui Yahweh fără ascultare de poruncile lui, după poruncile oamenilor, este un cult în zadar :

 „Norodul acesta* se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, învăţînd* ca învăţături nişte porunci omeneşti.”[Matei 15: 8-9]
Tatăl dorește ca oameni să I se închine în duh și în adevăr :

 „Femeie”, i-a zis יהושע Yașua, „crede-Mă că vine ceasul cînd* nu vă veţi închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinaţi la ce* nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci** Mîntuirea vine de la Iudei.

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, cînd închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în Duh* şi** în Adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. יהוה YaHWeH* este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în Duh şi în Adevăr.” [Ioan 4: 21-24]

Căci cei tăiaţi împrejur* suntem noi care** slujim lui  יהוה YaHWeH prin Duhul lui  יהוה YaHWeH, care ne♦ lăudăm în haMaşiya יהושע Yașua şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pămînteşti. [Filipeni 3: 3] 

Adunarea, va face o slujbă lui Yahweh, care a creat toate lucrurile și prin voia lui ele au fost create și există: 

Cînd aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste şi mulţumiri Celui ce şedea pe scaunul de stăpînire şi care* este viu în vecii vecilor, cei* douăzeci şi patru de bătrîni cădeau înaintea Celui ce şedea pe scaunul de stăpînire şi** se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi♦ aruncau cununile înaintea scaunului de stăpînire şi ziceau:  „Vrednic* eşti  יהוה YaHWeH, Eylohim al nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci** Tu  ai creat toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost create!”   [Apocalipsa 4:9-11] 

Prin ordin al lui HaMașia, în Tora și prin revelație, ne închinăm lui Yahweh Eylohim : 

 „Eu* sunt יהוהYaHWeH Cel Atotputernic, Mîntuitorul tău care te-a scos** din ţara Egiptului, din casa robiei. Singurul tău Atotputernic. [Exod 20: 2-3]

Eu, Ioan am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am* aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te* să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui  יהוה YaHWeH.”[Apoc 22: 8-9] 
Shalom Israel !!!

joi, 7 septembrie 2017

Israelul a atacat o bază siriană unde sunt produse arme chimice

Israelul a atacat o bază siriană unde sunt produse arme chimice

Armata siriană reclamă că avioane israeliene au atacat o bază militară din vestul ţării, presa arabă susţinând că este vorba despre o uzină în care sunt produse arme chimice, transmite BBC.
Israel Welcomes First F-16I Jet Fighters
Foto: Guliver/GettyImages
Într-o declaraţie oficială, armata a anunţat că din spaţiul aerian libanez au fost lansate rachete care au lovit un poligon lângă Masyaf, ucigând doi soldaţi.
Presa arabă şi un grup de monitorizare au susţinut că ţinta a fost o fabrică de arme chimice.
Israelul, care a mai lansat astfel de atacuri clandestine asupra unor ţinte militare din Siria, nu a comentat aceste informaţii. Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a refuzat să discute pe acest subiect, spunând că nu comentează chestiuni operaţionale.
Şi presa din Liban a informat că avioane israeliene au intrat ilegal în spaţiul aerian libanez.
Sursa: News.ro

sâmbătă, 2 septembrie 2017

Radarul aerian rusesc acoperă tot Israelul

Radarul aerian ruso-sirian acoperă tot Israelul


Forțele aeriene ruse au desfășurat recent patru dintre cele mai avansate avioane de avertizare și control din Siria, Berdo A-50 SRDLO ("Mainstay"), care este evaluat ca fiind cel mai sofisticat sistem de radar aerian, comparabil cu AWACS în funcțiune NATO. Mai multe A-50 au fost văzute în zbor peste Siria în ultimele luni, dar nu toate s-au întors în Rusia. Patru sunt acum instalate în hangarele Bazei aeriene rusă Khmeimim din provincia Latakia din Siria.

Radarul Shmei-M al aeronavei este capabil să identifice obiective pe o distanță de 600 km. În timpul zborului, el acoperă toate părțile din Israel și poate detecta toate mișcările aeriene și militare.

Moscova a implementat modelul A-50 în sprijinul unificării sistemelor de apărare aeriană ale Rusiei și Siriei pentru viitor în ultimele săptămâni. De atunci, ambele sisteme de apărare aeriană vor fi controlate dintr-un singur centru de comandă de la baza aeriană Khmeimim, cu suportul operațional principal al lui B-50.

Protecția aeriană a Rusiei și a Siriei nu va mai trebui să facă schimb de informații în eventualitatea atacului aerian sau al rachetelor din SUA sau Israel asupra Siriei, înainte de a-și coordona operațiunile. Toate informațiile primite vor fi direcționate către Comandamentul Comun al Rusiei, care va determina modul de reacție și gestionare a oricărei lupte care ar putea rezulta.

Această evoluție limitează libertatea de care se bucură până acum armata navală și aeriană americană și israeliană asupra Siriei și a Mediteranei de est și face operațiunile lor mult mai periculoase.

Comandantul rus de apărare a aerului din Siria are acum la dispoziție o gamă largă de instrumente pentru diverse manevre sincronizate. El poate, de exemplu, să emită o comandă directă pentru lansarea simultană a trei sisteme sofisticate de arme cu efecte mortale, cum ar fi rachetele tactice și mobile de suprafață Pantsir-S1 aflate în afara Damascului, numită și "Greyhound SA-22"; S-400, instalat pe vârful dealului Dahahar, Ahmed, la nord-vest de Latakia; Și rachetele anti-navă de croazieră P-800 Oniks-Yakhont care protejează coasta Siriei.

Astăzi, Statele Unite ar avea dificultăți în replicarea atacului cu rachete de croazieră Tomahawk, președintele Donald Trump, a ordonat pe 4 aprilie ca represalii pentru armata siriană că utiliza substanțe chimice otrăvitoare împotriva civililor. Acest asalt masiv a lovit baza aeriană Sharyat a Siriei și o mare parte a forțelor sale aeriene.

Israelul, de asemenea, nu va avea o călătorie ușoară pentru un alt raid aerian, cum a avut loc pe 17 mai împotriva unui transfer de arme iraniene către Hizballah lângă Damasc. Apoi, pentru prima dată, Siria a încercat să tragă în bombardierele israeliene cu foc antiaerian. 

Ele au eșuat, dar numai pentru că Israelul a fost forțat să trimită o rachetă Arrow pentru a împiedica rachetele siriene să ajungă în teritoriul israelian. În viitor, Israelul va trebui să-și adapteze tacticile la puternica apărare ruso-siriană.

De asemenea, noua escadrilă A-50 permite comandamentului rus din Siria să continue să controleze zonele de dezarmare din Siria, inclusiv cel de la granița sud-vestică a Siriei, vizavi de Golanul israelian. sursa : DEBKAfile

Iran / Hizballah se apropie de Israel

Iran / Hizballah ca o capcană se apropie de Israel


Nikki Haley, ambasadorul SUA la ONU, a provocat comunitatea internațională să dea vina pe Iran joi, 31 august, după ce Republica Islamică și a arătat „adevăratele intenții“, pentru a restabili legăturile sale cu palestinienii extremiști Hamas. În declarația sa, ea a descris ca "impresionantă" moștenirea liderului Hamas, că Teheran este din nou cel mai mare furnizor de bani și arme. 

 „Iranul trebuie să decidă dacă dorește să fie un membru al comunității națiunilor unite, este de așteptat să conducă atitudinile sale internaționale în mod serios sau dorește să fie liderul unei mișcări teroriste jihadiste. Nu poate fi amăndouă“, a spus Haley în declarația sa,

Iranul islamic a luat deja această decizie, deoarece ambasadorul știe foarte bine despre rapoartele de informații pe care le vede. Dar cuvintele sale curajoase au fost făcute ca o alertă pentru progresele rapide făcute de Iran și Hizballah în luna august pentru a-și impune voința în Orientul Mijlociu, adesea cu mare secret.

Haley a aflat despre întâlnirea din 2 august, în Beirut, între liderul militar al Hamas, Salah al-Arouri și oficiali iranieni, după care Hassan Nasrallah, Hezbollah a confirmat că liderii palestinieni din Gaza au fost demni dea primi ajutor militar și financiar.

Sa ajuns la acest acord la cel mai înalt nivel din Teheran, după ce Arouri și o delegație din Gaza au fost primiți de către oficiali iranieni de rang înalt, printre care generalul Qassem Soleimani șeful Gărzilor Revoluționare. Nu este doar comandantul războaielor Iranului în Orientul Mijlociu, dar, de asemenea, șeful al mișcări Al Qods, care gestionează rețelele de informații, subversiune și terorism din Iran.

Aceste evenimente și ramificațiile lor au fost detaliate în ultima ediție a săptămânalului DEBKA Weekly, vineri, 1 septembrie.

Soleimani a atribuit Hamasului și brațului său militar următoarele sarcini. După ce ambele părți sunt dedicate tactici violente (groaza) pentru a-și atinge scopurile, dintre care unul este distrugerea Israelui, tot ce rămâne de văzut este forma exactă a parteneriatului cu Hamas-Hizballah susținută de Iran și unde aceste aspecte practice au fost expuse în sesiunile secrete dintre Hamas și Al Qods din Teheran.

Prezent în unele dintre aceste sesiuni au fost și agenți secreți ai lui Soleimani și șefi ai rețelelor teroriste care traversează Orientul Mijlociu și Emiratele Golfului.

Ceremonia de inaugurare a celui de-al doilea mandat al lui Hassan Rouhani, în calitate de președinte al Iranului la 5 august, a oferit o acoperire convenabilă pentru aceste întâlniri.

Pretenția lui Nikki Haley către comunitatea internațională a fost motivată de aceste evenimente periculoase. Cu toate că cuvintele sale erau puternice, precise și în timp util, va fi greu să vezi semnale că sunt urmate și de alte părți ale administrației Trump.

Cu prezența în sud împotriva Israelului, Iran și Hizballah în această săptămână au ajuns în nord, la doar doi sau trei kilometri de granița Israelului din Golan cu Siria. Acest lucru nu s/ar fi putut întâmpla fără ca administrația Trump să prezinte cererea Rusiei de a revizui proiectul din zonă a Golan sirian, astfel că forțele iraniene și Hizballah nu mai sunt obligați să păstreze distanța între 40 și 50 km din zonă.

Iranul și Hizballah din Siria au redus în mod liniștit distanța de la granița israeliană. Dar în această săptămână au făcut un progres atunci când observatorii ruși au adus un grup de ofițeri iranieni și Hizballah în Quneitra. Acolo, ei au primit o bază sub protecția Rusiei în fața Golanului israelian. Teheranul și pionul său, prin urmare, au folosit luna august pentru a se ridica pentru a trage un nod în jurul Israelului cu ajutorul Rusiei.

Primul ministru Benyamin Netanyahu în această săptămână a lăudat că termenul său a fost marcat de calm relativ. Israelul, a spus el, a evitat cu succes angajarea în orice război major.

E corect. Cu toate acestea, politica sa de a păstra calmul și de a menține o poziție pur defensivă a luat un preț. Acest preț a fost acumulat la 1 septembrie. La acel moment, Iran și Hizballah au reușit să se manifeste fără opoziție la granițele Israelului cu Siria și Liban în nord, și au ajuns până la granița cu Gaza, în sud.

Văzută din punct de vedere militar-strategic, Israelul poate să fi regresat 11 ani, până în 2006, când doi dușmani au fost plasați amenințător pe granițele nordice și sudice. Israelul a fost apoi obligat să lupte împotriva lui Hizballah în Liban. De data aceasta, conflictul se poate lumina simultan pe trei fronturi - Liban, Gaza și Siria.
sursa : DEBKAfile 

Pedofilie Islamică / Șeicul marocan: "O fetiță de nouă ani dă cel mai bine în pat"

Pedofilie Islamică / Șeicul marocan: "O fetiță de nouă ani dă cel mai bine în pat"
Sheikh al-Maghraoui had issued a fatwa saying girls can marry at nine (File)
Marocanul, Sheikh Mohamed Ben Abderrahman Al Maghraoui spune că o fetiță de nouă ani "dă adesea un rezultat mai bun în pat decât una în ​​vârstă de 20 de ani". În lumea islamică căsătoria între bărbați adulți și fete este comună și inerentă în învățăturile Coranului, care descrie modul în care Muhammad (Mohamed), care se numește „profetul“, și care se căsătorește cu o fată de șase până la șapte ani pe nume Aisha , evocată de islamiști ca fiind "Mama credincioșilor".

Mohamed Ben Abderrahman a emis, la începutul acestei luni, o fatua (ediție islamică), în care "legalizează" uniunea sexuală dintre un adult și o fetiță impuber. "Ni sa spus și am descoperit că fetele de acea vârstă oferă beneficii mai bune decât femeile adulte", spune el. "Ca rezultat, ele sunt capabile de căsătorie ca și cele de 20 de ani".

Al Maghraoui, este un cunoscut șeic salafist, un autor de o jumătate de duzină de cărți de teologie, plasează fatwa pe site-ul său asociat unde propovăduiește din Coran. Liderul musulman și-a bazat edictul pe exemplul "profetului" Mohammed. Aisha, își amintește el, "avea doar șase ani când a devenit logodnica profetului islamic Mahomed, chiar dacă nu sa căsătorit până nu a împlinit nouă ani".

Articolul original din © israelnoticias.com | https://www.alarabiya.net/articles/2008/09/26/57269.html

Căsătoria masivă din Gaza despre care presa internațională nu vorbește

Căsătoria masivă din Gaza despre care presa internațională nu vorbește

Autoritățile [dacă le puteți chema pe tirani] care controlează Fâșia Gaza, în fața presei internaționale vînd "mai bine" ideea crizei umanitare din Gaza, afișează imaginile pe care le vedem despre localitățile sărace, cu persoanele care trăiesc în mizerie, și care sunt reale și clare. Problema nu este dacă există sau nu sărăcie în Gaza, problema este, de fapt, cauza acestei condiții de abandon.

Gruparea Teroristă Hamas, care, după cum am văzut, trăiește în mijlocul luxurilor inimaginabile, a vândut cu succes ideea că această criză se datorează blocadei israeliene din Fâșia Gaza.

Adevărul este că Israelul nu blochează donațiile umanitare, niciodată nu a făcut-o. Problema este că acest ajutor umanitar nu este distribuit de conducerea Hamas ca să ajungă la cei mai nevoiași, dar este vândut propriei clientele a administrației Teroriste Hamas.

Locuitorii săi sunt exploatați în construcția de tuneluri prin care ar putea avea acces la beneficii mai bune decăt aceste donații. Scopul acestor tuneluri este de a pătrunde ilegal în Israel și de a conduce la incursiuni teroriste contra populției civile Israeliene, și la fel în Sinai egiptean pentru contrabandă și pentru mobilizarea militanților ISIS care primesc refugiu în Gaza.

Blocarea israeliană a Fâșiei Gaza constă în blocarea tuturor contribuțiilor la teroare. Ca exemplu bărcile încărcate cu donații  „umanitar/teroriste“ din Iran, cum ar fi lansatoare de mortiere cu muniții aferente, materii prime pentru fabricarea explozibililor și numerar pentru a consolida în continuare domul teroristului Haniyeh și banda lui însetată de sânge.

Mass-media internațională răspândește cu plăcere ideea de „criză umanitară“ cu drivere de ipocrizie pseudo moralistă, cu mesaje împotriva blocadei „inumane“ impusă de Israel în Fâșia Gaza.

Dar, desigur, Mass-media internațională nu spun nimic despre nunta în masă recentă ținută în Beit Lahia din Gaza, în care 330 de "cupluri" s-au căsătorit.

Specificarea că este ca o nuntă specială, în cazul în care mirele triplează în vârstă „mireasa“, și care în realitate „miresele“ sunt fetițe, copiii care nici măcar nu au intrat  în pubertate.

Aici pe pagină aveți butoane speciale prin care puteți să le împărtășiți și altora, trebuie să răspândim tăcerea mass-mediei internaționale, prin care nu se dezvăluie pedofilia islamică. Shalom Israel !!!

Ierusalim : Discursurile islamice și catolice: "Muntele Templului aparține numai musulmanilor"

Ierusalim : Discursurile islamice și catolice: "Muntele Templului aparține numai musulmanilor"
Imagini pentru imagini muntele templului
În Ierusalim, clericii musulmani și catolici de rang înalt au emis o declarație care atacă "guvernul israelian" față de decizia de a permite membrilor Knessetului să "pătrundă" în complexul Temple Mount/Muntele Templului.

În anunțul lor, intrarea deputaților israelieni la Muntele Templului a fost declarată ca „ ilegală, inumană și de provocare“, care a fost pusă în aplicare de către o „autoritate guvernamentală iresponsabilă“, deoarece „ Al-Aqsa aparține numai Musulmanilor ".

De asemenea, clericii au subliniat că acțiunile întreprinse de Israel nu vor cumpăra drepturile evreilor la Muntele Templului.

Ei au chemat pe locuitorii Ierusalimului și pe „poporul palestinian“, să adere la „drepturile“ pe care Allah ia acordat „Palestinei de la râul Iordan până la Marea Mediterană“, și să depună eforturi pentru a veni mereu pe Muntele Templului, " În special în ziua de marți ", când deputații israelieni au putut să intre pentru prima dată după aproape doi ani, să urce pe Muntele Templului în timpul unei ștergeri temporare a interdicției. Shalom Israel !!!

vineri, 1 septembrie 2017

Rusia și Iranul folosesc refugiații sirieni pentru a distruge Occidentul

Rusia și Iranul folosesc refugiații sirieni pentru a distruge Occidentul
Imagini pentru imagini Putin si nasrallah
Iranul și Rusia intenționează să distrugă Europa de Vest, Statele Unite și Canada printr-un nou val de milioane de sunniți sirieni fugind în vest pentru a scăpa de preluarea șiită a Siriei.

Puterea lui Assad continuă să crească pe măsură ce ISIS și celelalte forțe rebele își pierd locul. Brutalitatea prin participarea Rusiei și cruzimea milițiilor șiite au învins forțele anti-Assad, punctul de cotitură a venit atunci când, în 2015, Turcia lui Erdogan a fost forțată de Rusia pentru a nu ajuta rebeli sirieni și ISIS. Astăzi, deși Erdogan este un aliat nedorit al Rusiei, Alawitul Assad încă îl vede, în mod justificat, ca un inamic islamist.

Kurzi din nord-estul Siriei, tratați ca cetățeni de clasa a treia până în 2011, nu sunt de acord să trăiască sub mila arabă din nou, și este rezonabil să se presupună că, dacă Siria rămâne o țară nedivizată sub conducerea lui Assad, kurzii rămân o autonomie relativă în regiunea lor - sau vor lupta împotriva regimului pentru drepturile lor.

Aceasta este cu siguranță o problemă, dar principala problemă cu care se va confrunta o Siria unită vor fi schimbările drastice demografice cu care va trebui să se confrunte țara.

În primul rând, aproximativ jumătate din cetățenii Siriei - 10 milioane - sunt refugiați, o altă jumătate este în Siria, iar cealaltă parte în Iordania, Turcia, Liban, alte țări arabe, Europa, America de Nord și Sud, Australia și chiar Israel. Refugiații sirieni care au sosit în diferite puncte din afara lumii arabe vor rămâne probabil pentru totdeauna, beneficiind de viața sigură și ordonată pe care o pot duce acum. Între timp, cele 3,5 milioane de sirieni care se află acum în Iordania, Liban și Turcia așteaptă sfârșitul ostilităților să se întoarcă acasă.

Cu toate acestea, aceste așteptări pot fi înlăturate, deoarece realitatea siriană este complet schimbată și multe dintre orașe sunt în ruine după șase ani și jumătate de război crud și sângeros.

 În Homs, Alep, AdLib, Hamat și multe dintre ele au fost nenumărate bombardamente de avioane și elicoptere, artilerie și tancuri, mine și explozivi plantate peste tot. Alte orașe, cartiere întregi vor trebui să fie distruse și infrastructura lor reconstruită de la zero. Este nevoie de zeci de ani și de miliarde de dolari pentru a reconstrui țara și, de exemplu, nu văd națiunile lumii care doresc să doneze fondurile necesare. Refugiații nu vor accepta să-și schimbe magazinele din Iordania pentru clădirile ruinate care nu dispun de infrastructură de bază într-o Siria pustie și distrusă.

Celălalt motiv pentru care refugiații nu se vor întoarce este frica lor justificată față de noii domni ai pământului - șiiții. Iranul a pus în mișcare șiiții din Irak, Iran și Afganistan în Siria pentru o lungă perioadă de timp într-o încercare clară de a schimba structura demografică a țării din majoritatea sunnită care a fost  înainte de izbucnirea războiului civil în 2011. 

Alawiții știu bine că sunniții s-au răzvrătit împotriva lor de două ori: prima dată a fost în 1976 până în 1982, o rebeliune care a revendicat viața a 50.000 de cetățeni. A doua oară, încet până la sfârșit, a costat viețile a jumătate de milion de bărbați sirieni, femei, copii și bătrâni. Alawiții pretind că împiedică o a treia rebeliune și cel mai bun mod de a o face este să schimbe majoritatea populației, să aibă mai mulți șiiți în locul sunniților. Ei nu vor permite refugiaților sunniți să se întoarcă la casele lor, lăsându-i refugiați veșnici ai căror terenuri au fost preluate de inamic. Între timp, Iranul va popula Siria cu șiiți din Irak, Iran și Afganistan.

Această purificare etnică este visul Ayatollahului Iranian, visul în care vede o semilună șiită a Iranului trasată prin Irak, Siria, Liban și Marea Mediterană. Aceasta va acoperi lumea de est arabă și nord, în timp ce în războiul din Yemen se luptă pentru a crea o semilună paralela în sud. Arabia Saudită și Iordania „Cu ajutorul lui Allah, ambele țări și Israel / micul Satana, vor cădea în curând în mâinile șiiților“, a declarat Nasrallah, în timp ce Europa și America nu fac nimic, cui îi pasă când musulmanii luptă împotriva altor musulmani?.

Majoritatea șiită din Siria va acționa împreună cu Hizballah din Liban, aliații săi naturali, și este posibil ca o formă de federație creată între cele două pentru ai expulza pe creștinii libanezi și ai „convinge“ să fugă în alte țări, lăsând Libanul pentru profesorii săi "legitimi" șiiți. Acest lucru explică disponibilitatea lui Nasrallah de a lupta pe teritoriul sirian.

Noua situație demografică din Siria va convinge refugiații sunniți că nu au unde să se întoarcă. Ei vor face tot posibilul pentru a li se permite să părăsească Iordania, Libanul și Turcia în orice țară, de preferință America de Nord și Europa, dispusă să le permită să intre. Prevăd un proces care este exact opusul a ceea ce lumea așteptată să aibă loc atunci când „pacea“, va izbucni în Siria: În loc ca refugiații să se întoarcă la locul nașterii lor, zborul masiv de refugiați sunniți din regiune va avea loc, și creșterea incidenței terorii islamice în țările care le permit să intre.

Motivele sunt evidente:
1. Fostul ISIS și forțele rebele se vor infiltra împreună cu refugiații, deoarece sunt și sunniți. Aceștia sunt plini de furie și ură împotriva țărilor occidentale care făceau parte din coaliția și care au luptat împotriva ISIS. Unii dintre ei își vor continua Jihadul pe pământ european și american. Sunt prevăzute focuri, explozii și atacuri împotriva cetățenilor acestor țări.

2. Unii dintre refugiați nu vor găsi de lucru și de a trăi în integrarea economică și socială a societății în cartiere islamice, care au existat de ani de zile în multe orașe europene, și poliția locală se teme ca să nu se aventureze. Sărăcia și viața la periferia societății devine o parte din viața tinerilor musulmani, pradă ușoară pentru recruiterii organizațiilor teroriste care trezesc dorința de a duce Jihadul în țările beneficiare și infectate de prostituție, alcool, droguri, materialism și corupție. Țările care au permis intrarea imigranților doresc să profite de ei ca sclavi industriali și alte ocupații degradante, în timp ce privilegiați sunt avocații, contabilii, antreprenorii și proprietarii de case care exploatează migranți în mod umilitor. Este doar o chestiune de timp înainte ca tinerii musulmani, în special cei care sunt învățați că "toți sunt egali" în școlile occidentale, să fie înscriși în organizații teroriste.

3. Țările care permit refugiați suferă rate mai mari ale criminalității, ca urmare, inclusiv violența în locuri publice, agresiune sexuală și hărțuire, furt din locuințe, furtul de vehicule, abuz de substanțe, munca nedeclarată pentru a evita plata taxelor și construcție ilegală. Toate acestea vor avea loc deoarece aceste țări își cheltuiesc majoritatea bugetelor pentru serviciile sociale pentru refugiați, de la alocația pentru copii până la ajutorul de șomaj, alocațiile pentru sănătate și pentru limită de vârstă. În acest moment, procentul imigranților din a doua și a treia generație care populează penitenciarele din Europa Occidentală este semnificativ mai mare decât procentul din populația generală.

4. Creșterea economică, socială și securitatea în Europa și America de Nord, ca urmare a creșterii numărului de migranți va duce la o creștere a rezistenței de extremă dreaptă. Aceasta, la rândul său, va conduce la mai multe tensiuni sociale în Occident. Membrii Parlamentului a căror singură dorință este de a fi realeși în activitate parlamentară, adaptează legile în special așteptărilor islamizării rapide în circumscripții, sacrificând interesele propriilor cetățeni pe altarul carierei lor politice. Mulți europeni, conștienți și trădați de liderii lor aleși, vor dispera și vor abandona țările afectate din punct de vedere social și economic. Aceasta va crește rata în care Europa devine o regiune islamică.

Iată cum vor ajunge înțelegerile pe care Iranul și Rusia le-au atins și care vor fi în curând impuse Siriei, va începe o reacție în lanț prin creșterea numărului de refugiați și aducerea Europei într-un punct fără întoarcere, fără ca lumea să înțeleagă ce se întâmplă. Oceanul Atlantic nu este suficient de larg pentru a proteja America de acest dezastru care traversează marea.

Acesta este modul în care ayatollahii iranieni intenționează să distrugă ereticul Occident permisiv, beat și materialist. Mai mult decât milioane de Sirieni nefericiți vor fi exilați țărilor eretice, urăți de ayatollahii, iar Iranul va opera dinspre Siria pentru a învinge Europa și America.

În coloana săptămânală de acum două luni, am spus că Iranul și Rusia este adevăratul câștigător al războiului civil sirian. Folosind războiul împotriva ISIS ca o cortină de fum, se presupune că ocupă mari părți ale teritoriului sirian, în special în regiunile mijlocii și estul țării, slab populate. În cele mai fertile și dens populate Siria de Vest, există milițiile șiite irakiene, afganii și iranienii care au aderat la luptătorii Hizballah libanezi și care au primit un cec în alb de a face ceea ce a decide Hassan Nasrallah să facă acolo.

sursa: Mordechai Kedar |scrisă în ebraică pentru Arutz Sheva

sâmbătă, 26 august 2017

Noul șef al armatei iraniene declară că Israelul nu va exista în 25 de ani

Noul șef al armatei iraniene declară că Israelul nu va exista în 25 de ani

Șeful nou al armatei Iranului, Abdolrahim Mousavi, a declarat vineri că statul Israel nu va mai exista în 25 de ani și că, dacă o ofensivă militară va exploda împotriva Iranului, Iranul va decide cum se va termina.

Potrivit portalului de știri iranian Tasnim, Mousavi a făcut declarația în timp ce vorbea vineri seara la un eveniment cultural din orașul Qom.

Noul șef al armatei iraniene a spus că "actele de devotament" ale "martirilor" ar împiedica Israelul să supraviețuiască în următorii 25 de ani.

Mousavi a descris Iranul drept "un simbol al rezistenței la hegemonia globală", observând că lumea a realizat că este "imposibil" să încerce să forțeze Iranul prin agresiune militară.

Asemenea amenințări la dispariția Israelului sunt în mod obișnuit auzite în națiunea persană. În 2012, liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, a făcut un comentariu similar și a spus că "sionistul inutil și fals va dispărea din peisaj".

Miercuri, premierul israelian Benjamin Netanyahu sa întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin și a avertizat că rolul crescând al Iranului în Siria reprezintă o amenințare pentru Israel, Orientul Mijlociu și lume.

Liniile roșii ale Israelului din Siria au fost traversate de Iran.

Liniile roșii ale Israelului din Siria au fost traversate de Iran.
Imagini pentru imagini putin netanyahu soci
Prim-ministrul Binyamin Netanyahu a arătat președintelui Vladimir Putin liniile roșii ale Israelului împotriva Iranului prin stabilirea unei prezențe militare Iraniene permanente și extinse în Siria. Această temă a dominat discuția de trei ore de la Soci, miercuri, 23 august. 

Netanyahu și-a întărit avertizarea cu o amenințare precum că Iranul sau Hizballah ar trece peste aceste linii, și că va exista un război regional. A fost prima dată când primul ministru a amenințat public războiul împotriva Iranului și Hizballah

Dupa ce am vorbit lui Putin, a declarat el reporterilor că ceea ce este nou astăzi este încercarea Iranului de a „elibera Siria“, în același mod în care a preluat controlul asupra Libanului prin înlocuirea cu, Hizballah. "Uităm de cucerirea viitoare a Siriei  prin militiile Iraniene șiite.

Dacă se întâmplă acest lucru, „nu vom rămâne pasivi“, a spus el - chiar dacă Siria o să devină o legătură a Iranului prin coridorul din Irak și Siria în Liban. Și cu siguranță nu putem accepta pe iranieni și pe Hizballah lângă Golan.

"Am spus în mod clar președintelui Putin că nu vom permite Iranului prin folosirea Siriei ca bază militară pentru a ataca Israelul.

Putin, în cadrul reuniunii cu jurnaliștii care au avut acces, nu a abordat observațiile lui Netanyahu despre rolul Iranului în Siria, sau un avertisment unilateral de acțiune militară. Președintele rus a repetat doar linia standard a Moscovei că forțele străine nu vor rămâne în Siria la sfârșitul războiului, dar nu au oferit orare sau garanții.

Liderul rus preferă în mod clar să nu vadă un război israelian împotriva Iranului și Hizballah, care se extinde în Siria, spun surse DEBKAfile, mai ales pentru că forțele speciale rusești, contingentul naval și al forțelor aeriene sunt dislocate acolo - deși nu în număr mare.

În același timp, el poate găsi cuvintele puternice ale lui Netanyahu utile pentru creșterea influenței Rusiei în Siria. Dacă Teheran consideră că un război israelian împotriva forțelor sale și potențialul Hizballah, va fi interesul Iranului de a-și întări legăturile militare cu Rusia, în scopul de a obține un sprijin militar și politic.

Pentru Putin, aceasta ar fi o schimbare binevenită de la atmosfera dominantă a acrimoniei pentru câteva săptămâni între oficialii iranieni și ruși din Siria. Colonezii ruși au fost staționați în cele mai sensibile secțiuni ale Siriei, cum ar fi Alep, Hama, Homs și Damascul estic. Aceștia preiau acolo administrația militară și civilă și, de fapt, îi îndepărtaseră pe oficialii iranieni.

În Irak, iranienii au luat controlul țării prin stabilirea milițiilor armate și făcându-le integrate în armata națională, ca niște cai troieni. Teheranul știe cum să gestioneze acest șiretlic în tăcere, fără să atragă atenția nedorită a puterilor locale.

În Siria, problema cu care se confruntă Israelul este destul de diferită. Dacă Netanyahu a împărtășit informații sensibile cu Putin pe care el nu le știa înainte, el nu poate decăt să observe că liniile roșii ale lui Israel pentru extinderea Iranului au fost trecute cu lunile în urmă, unele dintre ele cu ajutor și asistență rusă.

exemple:

1. Iranul și Hizballah au stabilit un lanț de baze militare în Siria - în special în Munții Qalamoun în frontieră libanezo-siriană, de unde pot fi lansate rachete contra Israelului.

2. Iranul și-a câștigat deja podul terestru râvnit peste Irak în Siria. Armata lui Bashar Assad a preluat sectoare întregi ale frontierei siriano-irakiană și a deschis ușa pentru milițiile șiite pro-iraniene, grupurile Hizballah și șiiții irakieni sunt în mișcare în poziții strategice pe ambele părți ale frontierei.

3. Netanyahu a avertizat asupra pericolului de a planta o entitate șiită extremistă în inima regiunii a musulmanilor sunniți. Dar acest lucru este deja în curs de desfășurare. La ordinele de la Moscova, Corpul 5 Armatei Siriene este în proces de absorbție a militarilor pro-iranieni și iranieni care au luptat pentru Assad.

Premierul Israelian nu la informat pe Putin cu privire la orice orar al acțiunii israeliene. Dar liderul rus va lua în considerație că armata israeliană nu se va deplasa în Siria fără să dea un semn pentr partea administrației Trump din Washington.

Pentru moment, Putin și Trump își sincronizează operațiunile în Siria cu rezultate mai bune decât înțelegerea lui Netanyahu cu administrația SUA. sursa : DEBKAfile Exclusiv

Liberman: Israelul nu va permite Iranului să "creeze o nouă realitate" în Siria

Liberman: Israelul nu va permite Iranului să "creeze o nouă realitate" în Siria

Avigdor Liberman Foto: Ministerul Apărării

Ministrul Apărării Avigdor Liberman a declarat că Israelul nu va rămâne pe margine și că nu va permite Iranului să „creeze o nouă realitate“, pe cealaltă parte a graniței israeliene cu Siria și de a stabili un nou front împotriva statului evreu.

„Prin Gărzile sale Revoluționare, Iranul încearcă să creeze o nouă realitatea, cu baze aeriene și baze navale în Siria, militiile siite cu mii de mercenari și producția de arme de precizie în Liban“, a declarat Liberman în timpul unei întâlniri a forumului directorilor generali și a președinților Institutului pentru Energie și Mediu din Israel.

"Nu vom rămâne ca spectatori", a adăugat Liberman. "Israelul nu intenționează să accepte astfel de încercări".

Prim-ministrul Biniamín Netanyahu, a declarat președintelui rus, Vladimir Putin, în timpul unei întâlniri recente în stațiunea Soci, la Marea Neagră, că Israel va „face ceva“ pentru a preveni prezența permanentă a Iranului în Siria.
sursa : http://aurora-israel.co.il/liberman-israel-no-permitira-que-iran-cree-una-nueva-realidad-en-siria/

Turcia și Iordania solicită discuții de pace "serioase" între Israel și palestinieni

Turcia și Iordania solicită discuții de pace "serioase" între Israel și palestinieni


Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și regele Abdallah II Foto: Președinția Turciei
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan sa întâlnit cu regele iordan Abdallah al II-lea în Amman.

În timpul vizitei sale în capitala iordaniană, liderul turc a cerut țărilor musulmane să coopereze.

"Noi, în lumea islamică, trăim vremuri grele. În calitate de musulmani, trebuie să menținem solidaritatea în regiune ", a spus Erdogan.

Cei doi lideri au cerut "reluarea unor negocieri serioase și eficiente între Israel și palestinieni pentru a pune capăt conflictului în baza unei soluții cu două state pentru a garanta statul palestinian independent la granițele din iunie 1967 și Ierusalimul de Est drept capitală" .

"Noile negocieri pentru pace trebuie să se desfășoare în conformitate cu un calendar precis și să se bazeze pe rezoluții internaționale", a declarat Erdogan și regele Abdallah.

Discuțiile de pace dintre Israel și palestinieni au fost blocate de la eșecul medierii SUA în 2014.

Ei și-au exprimat, de asemenea, "respingerea fără echivoc a oricărei încercări de a schimba situația juridică și istorică în Moscheea Al Aqsa și orice acțiune unilaterală israeliană care amenință identitatea Ierusalimului de Est".

În palatul Hussein, Erdogan ia spus regelui hașemit că: "Vom continua să susținem rolul Iordanului în păstrarea locurilor sfinte islamice ale Ierusalimului".

Erdogan a declarat că Turcia și Iordania vor continua să colaboreze pentru a se asigura că nu este încălcată sfințenia Moschei Al Aqsa.

Abdallah ia mulțumit lui Erdogan pentru atitudinea sa decisivă în incidentele Moschei Al Aqsa și în sprijinul Iordaniei.

Luna trecută, Israelul a impus noi măsuri de securitate în jurul Muntelui Templului din Ierusalim ca răspuns la uciderea a doi polițiști israelieni în timpul unui atac terorist.

Măsurile, care includ detectori de metale și camerele de luat vederi, au fost întâmpinate cu o nouă violență palestiniană împotriva forțelor de securitate și respingerea măsurilor de către musulmani.

Între timp, șeful programului atomic iranian Ali Akbar Salehi a declarat că Republica Islamică Iran are nevoie doar de cinci zile pentru a-și ridica uraniul îmbogățit la 20%, un nivel la care materialul ar putea fi folosit pentru o armă nucleară.

Salehi a emis aceste declarații ca răspuns la amenințările președintelui american Donald Trump de a-și renegocia sau retrage țara din acordul nuclear din 2015.
sursa : http://aurora-israel.co.il/turquia-y-jordania-reclaman-conversaciones-serias-de-paz-entre-israel-y-los-palestinos/

duminică, 30 iulie 2017

Lider Islamic încurajează musulmanii sa ucidă evrei

Lider Islamic încurajează musulmanii sa ucidă evrei
O imame incentivou muçulmanos a matarem “todos os judeus”. (Foto: Reprodução/YouTube/Davis Masjid)
Predicatorul islamic Ammar Shahin a cerut tuturor musulmanilor ca să ucidă pe evrei, în predica  sa care a avut loc vinerea trecută la Centrul Islamic din Davis Masjid, California.

Videoclipul tradus de Institutul din Orientul Mijlociu, Media Research (MEMRI, acronimul în limba engleză) arată cum  imamul sa rugat la Allah să „distrugă până la ultimul evreu“, și pe care nu îi vor cruta nici pe unul dintre ei.

„Oh, Allah, arată ne ziua cea neagră pe care le vom provoca, minunile și capacitatea ta. Oh, Allah, anihilează pe unul câte unul pînă la ultimul evreu. Nu cruța pe nici unul dintre ei, așa sa rugat liderul musulman.

Shahin a subliniat, de asemenea, că Hadith (corpul de legi, legende și povestiri despre viața lui Mahomed) nu dezvăluie unde va avea loc bătălia finală.

„Nu știm dacă în Palestina sau în altă parte“, a declarat imamul, sugerănd ca posibilitatea de luptă, de asemenea, se poate întâmplă în SUA sau Europa. „Când izbucnește războiul, evreii vor fugi și se vor ascunde în spate la fiecare piatră, casă, perete și copac. "

Predicatorul islamic, de asemenea, sa rugat ca Moscheea Al-Aqsa, situată în Ierusalim, să fie eliberată din „murdăriile evreilor.“

„Oh, Allah, eliberează Moscheea Al-Aqsa“,  „Oh, Allah, să faci acest lucru prin mâinile noastre. Vom juca un rol în acest proces.“

Născut în Egipt, și cu o diplomă în Studii Islamice, Shahin a călătorit în Statele Unite în 1999 și a obținut o diplomă în ingineria calculatoarelor. El este un instructor la Institutul Zidani islamic, în care predă religia sunnită în Occident.

luni, 17 iulie 2017

Semnele Timpului, zvonuri de război

Semnele Timpului, zvonuri de război 
Imagini pentru F35 Israel images
Încă o dată amenințările dușmanilor lui Israel plutesc deasupra singurei țări democratice din regiunea Orientul Mijlociu. Din Turcia partea de nord și pînă la Hamas în sud, la vest Iranul, vocile sună ecoul amenințărilor împotriva națiunii alese de Eylohim. Amenințările constante, aproape zilnice, sunt chiar mai vizibile după incidentul de vineri, atacul terorist de pe Muntele Templului.

Acum, știm cu toții cine a luat cu asalt Muntele Templului ucigănd doi polițiști Druzi care deservesc poporul lui Israel, erau arabi islamiști, din sud, Hamasul incită palestinienii, în general, afirmând că neutralizarea teroriștilor la Muntele Templului și închiderea acestuia din motive de securitate este o „declarație de război religioasă“, prin care invită toți musulmanii din lume pentru a participa la Jihad.

În partea de nord, la rândul său, un consilier al lui Erdogan, al actualului președinte al Turciei care se  simte un veritabil nou Sultan a spus că națiunile arabe pot pune capăt statului Israel în doar 10 zile. Iranul la fel săptămănal face declarații asemănătoare, promițănd că în scurt timp vor șterge Israelul de pe hartă.

Acest film a mai fost pus în practică în 1967, când guvernul egiptean a îndemnat populația sa luni de zile împotriva Israelului, în scopul de a-l extermina și arunca pe evrei în mare. Egiptul a avut apoi o alianță puternică a Siriei la nord, Iordanul la est și arabii de pe teritoriul Israelului, iar rezultatul pe care deja îl cunoaștem a fost că Yahweh Eylohim a lui Israel a intervenit ajutând Israelul în a zdrobi capul șarpelui din Egipt, care a fost aproape șters de pe hartă. În cazul în care nu ar fi intervenit americani, Israel ar fi ajuns în Damasc și Cairo, avînd absolut o mult mai bună poziție decât înainte.

Puterile lumii încearcă la fel să facă pace între arabi și Israel, prin separarea Muntelui Templului de istoria Israelului, însă primul ministru Israelian, Beniamin Netanyahu, nu acceptă împărțirea Ierusalimului, făcând declarații de genul ”Ierusalimul nu a fost împărțit și nu se va împărți niciodată”. Tot aceste Puteri ale lumii în decursul anilor asistau și așteptau ca poporul lui Israel să fie nimicit, prin a nu se implica la fel au fost participanți indirecți la măcelul poporului Israel.

În Apocalipsa ne vorbește despre o fiară cu zece coarne și șapte capete care se ridică din mare. Conform scrierilor evreiești, această fiară provine din aceiași regiune a Mării Mediterane, și care este Grecia cu 10 zece coarne/ împărați, și șapte capete / puteri precedente orientale. Grecia era împărțită celor 7 împărați din Împărăția lui Alexandru și 3 împărați după moartea lui Alexandru, rezultănd 10 coarne/împărați.

Cele șapte capete sunt 7 puteri orientale : 1. Egiptul, 2. Asiria, 3.Babilonul, 4. Medo Perșii, 5. Grecia, 6. Roma, și a 7a aproape uitată Imperiul Islamic Turco Otoman.

Apoi ne vorbește de o a doua fiară cu 2 coarne ca ale unui miel și care iese din pămănt, această fiară provine din aceiași regiune a Orientului Mijlociu, din care va rezulta o a 8a putere a Timpului de Sfărșit, și care avea o rană de moarte dar acuma ăși revine.   

Această Fiară a zilelor noastre este Islamul politic și religios prin cele două coarne : Suniții și Șiiții, ea vorbește ca un miel și se dă ca o Religie a păcii, în schimb produce măcel în Orientul Mijlociu și probabil pe viitor Europa, care este dominată de invazia islamică. Vedem foarte bine că această Fiară Islamică aproape nu poate fi oprită, de ea depind Marile Puteri precum Rusia și Statele Unite care se folosesc de moneda de schimb / Petrolul a acestei Fiare Islamice.

De curănd am văzut cum președintele Statelor Unite a semnat un acord de peste 300 miliarde de Dolari cu Arabia Saudită / Sunită, prin care ăși exprima încrederea că prin acest acord Statele Unite vor reuși să aibă mult de lucru și probabil vor scăpa de un colaps financiar, care conform Scripturilor este inevitabil odată cu Căderea Babilonului.

Fiara Islamică vedem că ăși face prezența prin cele două coarne, Turcia Sunită plus aliații săi, și Iranul Șiit cu aliații săi. Aceste două coarne care păreau căzute prin Imperiul Otoman și cel Medo Persan, rana lor de moarte se vindecă și revin ca principalii actori care doresc Moartea Israelului, ultima redută, și instaurarea Șhariei în căt mai multe State ale lumii noastre. 

Islamul / Fiara, autoinintitulată ca Religia Păcii, prin falsul lor profet Mohamed al Koranului, cauzează tot mai multe victime care adoră această Fiară. Vedem cum se dau săptămănal decizii contra Israelului de către Organizația Națiunilor Unite și mai nou UNESCO, care prin deciziile lor impulsionează un Antisemitism mediatic și propagandistic împotriva celor două case ale lui Israel, care sunt Iuda și Efraim, Iuda este Israelul fizic iar Efraim este Israelul răspăndit și cel Spiritual care respectă Torah.

Mahomed, profetul Islamic face ca aceste două coarne Sunite și Șiite să se inchine fiarei și icoanei care este Mecca. Astăzi mari predicatori și așa ziși înțelepți creștini propagă învățături precum că această fiară este Roma/Vaticanul. Din învățăturile lor se adapă și se influențează și alții din Culte protestante. 

Se pune întrebarea care este moneda de schimb a Vaticanului ? în schimb vedem că principala cauză a corupției și bogăției este moneda de schimb, petrolul, prin care multe popoare depind de existența lor ca națiune. Dacă ar cădea Vaticanul sau ar arde conform profețiilor, prea puțini ar plînge după el, în schimb cănd va cădea Fiara cu moneda sa de schimb, petrolul, focul care va mistuii cămpurile petroliere și se va înălța pînă la cer, petrolul de care depind multe națiuni, Scriptura spune că mulți o vor jelii și o vor plănge. Cetatea cu care mulți fac negoț, prin PETROL său influențează Politic, Economic multe națiuni.

Scriptura ne vorbește : Aici este mintea plină de înțelepciune. - Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. (Apoc.17:9) Vaticanul este situat pe șapte coline și nu pe 7 munți.
Femeia / Religia este situată pe 7 munți care sunt Cele șapte capete / puteri orientale : 1. Egiptul, 2. Asiria, 3.Babilonul, 4. Medo Perșii, 5. Grecia, 6. Roma, și a 7lea aproape uitat, Imperiul Islamic Turco Otoman. 

Femeia / Curva cea Mare / Sistemul Religios al Balaurului/Satanei a fost și este practicat de cei 7 munți /capete, sub diferite forme, dar cu același scop și direcție a Balaurului / HaȘatan, care în toți acești aproape 6 mii de ani urmărește să distrugă pe poporul lui Israel, pe cei care poartă sigiliul Tatălui ceresc, care este numele lui Yahweh pe frunțile lor, și care împlinesc poruncile și rănduiala lui Yahweh Eylohim !

Adevărat, zvonurile de război sunt semne ale Timpului, așa că poporul lui Israel nu are de ce să se teamă, deorece Yahweh Tzevaot este de încredere, promisiunea lui făcută poporului său este de  neîntrecut. Orice amenințări care vin, focurile de armă, rachete, bombe, ne arată că judecata cu aceste popoare antisemite stă să înceapă,  Israel stă în picioare și Yahweh este cel care va lupta împotriva dușmanilor noștri. Shalom Israel !!!

duminică, 16 iulie 2017

UNESCO a dat undă verde pentru uciderea israelienilor pe Muntele Templului

UNESCO a dat undă verde pentru uciderea israelienilor pe Muntele Templului

UNESCO dio luz verde para asesinar a los israelíes en el Monte del Templo
Cele două rezoluții UNESCO referitoare la Muntele Templului din Ierusalim, dau suveranitate absolută Islamului peste locul cel mai sfânt al iudaismului, deși nu se menționează faptul că atacurile teroriste „în numele Moschei Al Aqsa“ deja a făcut multe victime în Israel. 

Acest „sanctuar“, un simbol religios, este un magnet pentru tulburări politice, în schimb la Zidul de Vest unde este partea Israeliană, musulmanii nu au fost atacați niciodată de evrei, în timp ce musulmanii au aruncat cu pietre în evrei de multe ori.

În atacul terorist de vinerea trecută, terorismul arab a făcut un salt înainte: utilizarea de moschei ca pregătire pentru uciderea a doi ofițeri de poliție israelieni. Pentru islamul radical și arabi, aceste locuri sunt fundamentul terorii împotriva lui Israel. 

Utilizarea arabă a locurilor sacre evreiști datează din epoca Marelui Muftiu al Ierusalimului, aliatul lui Hajj Amin al Husseini, cel care a ascuns arme și teroriști în moschei. Sheikhul Yusuf al Qaradawi, guru al Fratiei Musulmane, a dat naștere la Organizația Teroristă Hamas, în timp ce Ayatollah Khomeini, a inspirat organizația teroristă Jihadul Islamic Palestinian, și a descris moschea ca „cetatea Jihadului Islamic“.

În ultima lună, la Londra islamiștii au organizat două demonstrații dedicate Al Aksa, unde un imam sud-african ia numit pe evreii „purici“. În războiul lor împotriva Israelului, în Gaza, Hamas a făcut uz de moschei, unde moschea al Tafweek a fost distrusă de Israel, deoarece a fost folosită ca o rampă de lansare de rachete, la fel au fost găsite rachete în amvonul din lemn la moschea din Atatür.

La fel să nu uităm ce sa întâmplat în 2002, în Bazilica Nașterii din Betleem, al doilea loc sacru al catolicismului?,

Sa întâmplat în timpul uneia dintre lunile cele mai dramatice în Israel în martie 2002, în care 132 de civili și militari israelieni au fost uciși în atacuri palestiniene, multe dintre ele organizate în Betleem. 

Altarul catolic din Betleem a fost ținut ostatic și utilizat de către teroriști, unde a fost găsit Ibrahim Musa Abayat responsabil pentru uciderea ofițerului Yehuda Edri, la fel Ahmed Abu Nidal și Galif, autorii de atacuri sinucigașe în Kiryat Yovel din Ierusalim și Beit Yisrael, unde familii întregi de evrei au fost distruse.

În presa italiană, Giorgio Forattini a publicat o caricatură, în care Isus urmărește un tanc israelian cu Steaua lui David, întrebându-se dacă l-ar răstigni din nou. În Danemarca, un episcop luteran a ținut un cuvânt de învățătură la Catedrala din Copenhaga, unde la comparat pe fostul premier israelian Ariel Sharon cu Irod, narațiunea creștină. Întreaga ierarhie catolică a demonizat evreii, dar nicodată pe teroriști.

Rezoluțiile antisemite ale UNESCO sunt cel mai recent exemplu al unei ofensive împotriva Israelului, prin care Israelul suferă de linșaj al opiniei publice internațională.UNESCO devene un uzurpator de site-uri sacre evreiști, dar, de asemenea, clarificarea ideii în lume că utilizarea de moschei pentru violență și teroare, este legitimată de ideea că acestea sunt „amenințate“ de „dușmanii Islamului“ prin „evreii, fiii de porci“ [în tradiția islamică]. 

La fel să nu uităm că nu demult UNESCO a votat că Peștera Macpela din Hebron, unde este înmormăntat Avraam și ceilalți patriarhi cu soțiile lor, precum că aparține Islamului. Toate aceste aspecte ne demonstrează că timpul se scurge rapid, și încurănd vom fi martori al evenimentelor descrise de prorocii Isaia, Ieremia, Ioel, Zaharia și Ezechiel, în care o Alianță Islamică va ataca Israelul. Shalom Israel !!!

sâmbătă, 8 iulie 2017

Cea mai mare Aliyah franceză de vară

Cea mai mare Aliyah franceză de vară 
ilustrare foto Wikipedia
200 evrei francezi sosesc în Israel luni 10 Iulie la bordul unui zbor special al Aliyah (imigrație), organizat de Agenția Evreiască pentru Israel, în asociere cu Ministerul Alyah și al absorbției Imigranților, Keren Hayesod-UIA.

La sosirea pe aeroportul Ben-Gurion, imigranții vor fi primiți de către președintele executiv al Agenției Evreiești pentru Israel, Natan Sharansky, de ministrul Alyah și de absorbție Sofa Landver, de fostul șef rabin al Israelului, de actualul șef-rabin Jerusalén Shlomo Amar, și de președintele Keren Hayesod-UIA Eliezer (Moodi) Sandberg.

Acesta este cel mai mare zbor Aliyah din Franța și din Europa în Israel, în vară, 200 de imigranți vor fi la bordul zborului, inclusiv 74 de copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani. 

Cel mai tânăr imigrant are vârsta de două luni și jumătate, în timp ce cel mai bătrăn este de 92 ani văduv care vine cu fiica lui și soțul ei. Imigranții vor trăi în Natania, Ierusalim, Raanana, Ashdod, Netivot, Tel Aviv, Herzlia și în alte părți ale țării. Mai mulți profesioniști tineri la bord se vor alătura programului Ulpan Etzion de absorbție al Agenției evreiești din Ierusalim.

Comunitatea evreiască Franceză este cea mai mare din Europa și a doua ca mărime din lume in afara Israelului, cu aproape o jumătate de milion de evrei. Imigrația evreiască din franța în Israel a crescut din 2012, astfel depășește recordul de înregistrări ale imigrației din Franța și din țările occidentale, în general. 

Anul 2014 a marcat prima dată în istoria Israelului, prin care mai mult de 1% dintr-o comunitate evreiască din Vest a făcut Aliya într-un an, o realizare care a fost repetată în 2015 cu sosirea unor imigranți, 7800 din Franța. Mai mult de 10% din comunitatea evreiască franceză au emigrat în Israel din 2000, doar jumătate din ultimii cinci ani. 

  • Intoarceți-vă, copii răzvrătiți, zice Yahweh; căci Eu sunt Stăpănul vostru, Eu vă voi lua, pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie, și vă voi aduce înapoi în Sion. (Ier.3:14)
  • Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strănge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. (Ezec.36:24)
  • De aceea, prorocește si spune-le: "Așa vorbește Yahweh Elohim: "Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu, si vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. (Ezec.37:12)    Shalom Israel !!!

sâmbătă, 24 iunie 2017

Israelul va lansa un „război total“ dacă va fi atacat de Hizballah

Israelul va lansa un „război total“ dacă va fi atacat de Hizballah
Amir Eshel Herzliya foto Conferința 

Comandantul forțelor aeriene israeliene, generalul Amir Eshel, a avertizat grupul terorist libanez șiit Hizballah că capacitățile armatei apărării Israelului (IDF) au avansat mult de la al doilea război din Liban din 2006, ceea ce îi va permite să efectueze același număr de bombardamente care au avut loc în războiul de 34 de zile, în doar 48 de ore.


„Dacă izbucnește războiul în nord, vom deschide focul cu toată puterea noastră de la început“, a declarat Eshel la Conferința din Herzliya, menționând că presa internațională va face presiune pentru o încetare a focului rapidă înainte ca Israel să poată atinge toate obiectivele sale strategice.

Politicienii și generalii israelieni și-au exprimat în mod repetat intențiile de a lovi Libanul foarte tare dacă izbucnește războiul, într-o încercare aparentă de a descuraja Hizballah. Eshel a avertizat că un nou conflict ar putea declanșa de cincisprezece ori atacuri israeliene mai devastatoare pentru Liban ca în 2006.

La conferință, Eshel a remarcat că Hezbollah a desfășurat un arsenal foarte mare in Siria estimat la peste o sută de mii rachete.

De la începutul războiului sirian, care a durat mai mult de șase ani, Hizballah a pus toate energiile sale pentru al aduce la mal pe președintele Bashar Assad, în alianță cu Iranul și Rusia, punând mii de luptători ai săi în câmpul de luptă împotriva rebelilor sirieni.

Cu toate acestea, grupul șiit vede încă Israelul ca inamicul său principal.

Deși Israelul a rămas neatins de războiul din Siria; aeronavele sale au atacat transporturile de arme iraniene către Hizballah, în operațiuni care sunt complicate de activitatea aeriană intensă a Rusiei și a Statelor Unite în zonă.

„Cerurile Orientului Mijlociu sunt cu mult mai ocupate decât înainte, cu o mulțime de actori,“ a subliniat Eshel, marcând necesitatea ca Air Force să opereze „chirurgical“ pentru a evita „greșelile“ de a intra în conflict cu ceilalți actori.

Pe de altă parte, aceste atacuri, a declarat Eshel, acționează ca un factor de descurajare în ceea ce privește Hizballah.

Eshel a avertizat locuitorii din sudul Libanului, unde este bastionul Hizballah, cerându-le să părăsească casele lor, în cazul în care va erupe un nou conflict, adăugând că grupul terorist sprijinit de Iran folosește casele civililor ca „baze pentru lansarea de rachete “.

În timpul al doilea război din Liban în 2006, aproximativ 1.200 de libanezi au fost uciși (inclusiv 600 /800 de luptători Hizballah, conform estimărilor de către armata israeliană) și 121 israelieni (inclusiv 44 de civili). Conflictul a deplasat un milion de oameni în Liban și o jumătate de milion în Israel.
sursa : http://aurora-israel.co.il/israel-desatara-una-guerra-total-si-es-atacado-por-hezbollah/

Hizballah: „următorul război împotriva Israelului va atrage sute de mii de luptători din întreaga lume“

Hizballah: „următorul război împotriva Israelului va atrage sute de mii de luptători din întreaga lume“


Liderul șiit al grupului terorist islamic Hizballah, șeicul Hasan Nasrallah, a avertizat Israelul că dacă atacă Libanul sau Siria „sute de mii“ de luptători arabi și musulmani vor fi gata să răspundă.

„Dușmanul israelian ar trebui să știe că, dacă va lansa un atac asupra Siriei și Libanului, nu se știe dacă lupta va fi limitată doar între Liban și Israel sau Siria și Israel“, a spus Nasrallah.

„Nu spun că țările vor interveni în mod direct; dar ar deschide ușa pentru sute de mii de luptători din întreaga lume arabă și islamică să participe la această luptă, luptători din Irak, Yemen, Iran, Afganistan și Pakistan „, a declarat liderul grupului armat și finanțat de către Iran.

Nasrallah a făcut aceste remarci într-o emisiune de televiziune din buncăr, unde se ascunde după ultimul război împotriva lui Israel din 2006. El a declarat acest lucru pentru a face cunoscută așa-numita „Ziua Ierusalimului“ (Al Quds), un spectacol anual de solidaritate cu palestinienii caracterizat prin marșuri și discursuri împotriva Israelului și a Occidentului.

Așa-numita „Ziua Ierusalimului/ Al Quds“ a fost inventată de regretatul lider Ayatollah-ul iranian Ruhollah Khomeini.

Trupele libaneze, împreună cu luptători șiiți Hizballah din Iran, Irak, Pakistan și Afganistan luptă alături de forțele guvernamentale siriene de a apăra regimul Alawite al președintelui Bashar al Assad.

Rebelii sunniți sirieni, care luptă contra lui Assad, colocvial se referă la Hizballah sau „Hizb Allah“ ca (Partidul lui Allah) sau ca „Hizb Shaytan“ (Partidul lui Satan).

sursa : http://aurora-israel.co.il/hezbollah-en-la-proxima-guerra-contra-israel-participaran-cientos-de-miles-de-combatientes-de-todo-el-mundo/

Cardinalul Catolic declară pe Mohamed ca adevăratul profet

Cardinalul Catolic declară pe Mohamed ca adevăratul profet 

El a servit ca Arhiepiscop de Washington D.C. (imaginați-vă) din 2001 pînă în 2006, si s-a ridicat la statutul de Caridinal in 2001. În teologia catolică, ca să fi un profet, ca să căstigi acest titlu, trebuie sa fi inspirat de o forță divină. Numindu-l pe Mohamed ca „Profetul”, cum îl numește el, e ca si cum l-ar declara ca fiind un adevărat profet, inspirat de Creator. 

Acest om nu poate fi mai gresit. Se suspectă cu tărie că el este aripa Alinsky a Bisericii. Nimeni, cum spun ei, nu este perfect. 

Extras din revista americană „The Daily Caller”: Cardinalul Catolic Theodore McCarrick a oferit fraze din religia Islamista si a insistat ca Islamismul împarte reguli fundamentale cu Cristianismul, in timpul presei de conferinta în D.C. „În numele Creatorului, Binevoitor si Milostiv”, McCarrick a spus cănd sa prezentat la o întălnire de audiență organizată de Consiliul Musulman de Afaceri Publice. 

Această laudă a zeitații islamiste este o frază importantă, întălnită peste 100 de ori in Koran, si este înrudită cu rugăciunea catolică „În numele Tatălui, al Fiului si al Sfăntului Duh”.

sursa http://jewfacts.com/catholic-cardinal-declares-mohammed-true-prophet-g-d/

sâmbătă, 17 iunie 2017

Hamas și ISIS revendică atacul din Ierusalim

Hamas și ISIS revendică atacul din Ierusalim
Hadas Malka z"l Foto: Policía de Israel vía Facebook
Hamas a lăudat atacul din Ierusalim „realizat de trei martiri“

Polițista de frontieră Malka Z'L Hadas de 23 de ani, a fost dusă de urgentă la spital, după ce a fost înjunghiată de mai multe ori în timpul atacului terorist. În spital, ea a fost declarată moartă.

Trei palestinieni, înarmaţi cu arme de foc şi cuţite, au efectuat două atacuri simultane, în apropiere de centrul vechi al Ierusalimului la poarta Damascului. Ţintele lor au fost poliţiştii care păzeau zona. Agresorii au fost ucişi de către forţele de ordine.

Organizația teroristă cu sediul în Fâșia Gaza, Hamas, a lăudat uciderea. O postare pe Facebook a lui Hazim Qassim, purtătorul de cuvânt a declarat: „Operarea de sacrificiu din Ierusalim este un alt indiciu că poporul nostru palestinian continuă revoluția în fața ocupantului uzurpator“.

Hadas Malka, tânăra sergent de 23 de ani a fost dusă la o unitate de urgență în apropiere de Hadassah University Medical Center in stare critică, dupa ce a primit mai multe lovituri de cuțit prin înjunghiere în atacul terorist. Oficialii Spitalului au declarat moartea sa, după ce au eșuat să-i salveze viața.

ISIS a revendicat atacurile, care ar fi primele pe care le comite în Israel, însă jihadiştii au fost repede contrazişi de trei grupări palestiniene, care susţin că ele au plănuit atacul şi că atentatorii erau dintre luptătorii lor.

Atacul a avut loc într-un moment în care zeci de mii de palestinieni din Ierusalimul de Est și Cisiordania asistau la rugăciuni pe sit-ul moscheii Al-Aqsa, cu ocazia celei de-a treia vineri din luna sfântă a Ramadanului.

În declarația statului islamic, cei trei teroriști se numesc Abu al Burah la Maqdsi, Abu Hasan al Maqdsi și Abu Rabah al Maqdsi.

Nota adaugă că cei trei sau rugat și apoi „au atacat evreii“, ceea ce a dus la moartea luptătorilor. „Martirii (Shahid) au lăsat frica în inimile evreilor, și cu ajutorul lui Allah nu va fi ultimul atac. Evreii vor fi distruși de către soldații Califatului“.

La rândul său, grupul islamic terorist Hamas a respins declarația statului islamic. Purtătorul de cuvânt al Hamas, Sami Abu Zuhari a susținut că revendicarea Daesh este o încercare de a arunca cu noroi in terenul de joc și că atacul a fost comis de doi membri ai Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei (FPEP) și unul din Hamas.

Doi dintre cei trei teroriști care au comis atacul au fost arestați în trecut pentru perioade scurte de timp. Cei trei au fost în mod ilegal pe teritoriul israelian.

Cei trei teroriști între 18 și 19 ani au planificat atacul timp de câteva săptămâni. 

De ce omoară Islamul ? Pentru că așa le poruncește Coranul

De ce omoară Islamul ? Pentru că așa le poruncește Coranul
¿Por qué apuñalan?, porque eso les ordena el Corán
Această dorință de a teroriza oamenii care nu cred ca ei face parte din următoarele porunci a lui Allah.

Dar, de asemenea, se promit recompense de la Allah, dacă vei deveni un martir. 

Sura 3|151| Noi vom arunca groaza în inimile tăgăduitorilor, căci ei i-au alăturat lui Allah ceva asupra căruia nici o împuternicire n-a fost pogorâtă. Limanul lor va fi Focul. Ce rău liman au cei nedrepţi!

Sura 8|12| Domnul tău a dezvăluit îngerilor: “Eu sunt cu voi. Întăriţi-i pe cei care cred şi Eu voi arunca groaza în inimile celor care tăgăduiesc. Zdrobiţi-le grumazurile, zdrobiţi-le fiece deget.”

Sura 59|13| Voi semănaţi în inimile lor mai multă groază decât Allah însuşi, fiindcă sunt oameni care nu pricep.

mai multe detalii veți găsi pe această postare : http://israel-shabbat-shalom.blogspot.co.at/2017/01/versete-din-coran-care-inspira.html

Palestinienii solicită sprijinul Moscovei pentru a rezolva conflictul cu Israelul

Palestinienii solicită sprijinul Moscovei pentru a rezolva conflictul cu Israelul
Mahmud Ridha Abbas. Fuente: Reuters

Rezoluția conflictului israeliano-palestinian necesită o conferință internațională la Moscova, sub auspiciile Rusiei și SUA, a declarat ambasadorul palestinian în Rusia, Abdel Hafiz Nofal, într-un interviu cu Sputnik.

„Noi credem că pentru a rezolva (conflictul) este necesar de a se organiza o conferință internațională în colaborare cu Moscova și Washington“, a spus diplomatul.

El a menționat că palestinieni doresc ca acest forum să fie în capitala rusă, în același timp menționând că „decizia nu este a noastră.“
A apărut o eroare în acest obiect gadget
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...